Manuál pre školské sestry

Manuál pre školské sestry

Pre multidisciplinárnu starostlivosť a inklúziu žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských a základných školách

Manuál pre sestry a zdravotníckych pracovníkov v materských školách a školách je súčasťou súboru vzdelávacích materiálov vytvorených v rámci projektu Multi-IN na podporu poskytovania multidisciplinárnej starostlivosti a inklúzie žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom. Jeho cieľom je pomáhať zdravotníckym pracovníkom vzdelávacích inštitúcií v ich úsilí poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť a vytvárať podporné a inkluzívne prostredie. Najčastejšie sú to sestry, ale tento dokument je užitočný pre všetkých ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa venujú zdravotníckej činnosti v materských školách a školách.Tento manuál pojednáva o úlohe zdravotnej sestry v multidisciplinárnom podpornom tíme vzhľadom na výnimočný potenciál, ktorý sestra má v úspešnom sociálnom začlenení detí so spina bifida a hydrocefalom. Okrem toho dokument pokrýva najčastejšie zdravotné problémy, ktorým žiaci s týmito diagnózami čelia, a popisuje možnosti prevencie a kontroly sekundárnych komplikácií v prostredí  materských škôl a škôl. Manuál poskytuje konkrétne tipy a popisuje osvedčené postupy, ktoré môžu byť nápomocné zdravotníckemu personálu.

Prílohy k manuálu  poskytujú priamu praktickú pomoc v procese starostlivosti o dieťa. Zahŕňajú hlavné kroky postupu pri čistej intermitentnej katetrizácii – (skratka ČIK –  z anglického CIC  – clear intermittent catheterization) s ilustráciami, ktoré poskytla spoločnosť Coloplast, zdravotný pas detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, ako aj popis zdravotného  stavu,  vyžadujúceho si okamžitú lekársku starostlivosť.

Oboznámte sa s Príručkou pre Multi-IN pre súhrnný pohľad na inkluzívne vzdelávanie študentov so spina bifida a hydrocefalom