Súbor nástrojov pre školské sestry

Pre multidisciplinárnu starostlivosť a inklúziu žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských a základných školách