child, school, girl-830988.jpg

Úloha asistentov v procese začlenenia žiakov so zdravotným postihnutím

Rozhovor s Ilinou Cholakovou, Agentúra pre sociálny rozvoj VISION, Bulharsko

V júni 2022 sa Agentúra pre sociálny rozvoj s názvom VISION (ďalej len „Agentúra VISION“) zapojila do projektu Multi-IN, ktorého cieľom je podporiť začlenenie žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom do škôl a materských škôl. Agentúra VISION je poskytovateľom sociálnych služieb pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím v oblasti vzdelávania, kultúry, tvorivosti, zamestnanosti a sociálneho rozvoja. Agentúra VISION už 25 rokov realizuje svoje rozsiahle a spoločensky angažované aktivity. V súčasnosti tím agentúry tvorí 130 odborníkov z rôznych oblastí, ktorí ročne podporia viac ako 1 000 osôb v ich rozličných potrebách.

Agentúra VISION sa pripája k projektu Multi-IN ako pridružený partner, podporuje rozvoj a šírenie výstupov projektu Multi-IN najmä tým, že pridáva svoje odborné znalosti v oblasti poskytovania podpory a sociálnych služieb pre deti so zdravotným postihnutím.

Ilina Cholakova je manažérkou Komplexu pre sociálny rozvoj vo Varne, kde Agentúra VISION poskytuje sociálne služby pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím. Je tiež spoluautorkou Multi-IN manuálu pre asistentov v školách a materských školách o multidisciplinárnej starostlivosti a inkluzívnom vzdelávaní žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Rozprávali sme sa s ňou o službe „sociálny asistent“ zameranej na podporu detí so zdravotným postihnutím v škole a materskej škole.

Aké asistenčné služby poskytuje agentúra VISION na podporu detí so zdravotným postihnutím?

Naša služba s názvom „Sociálny asistent pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami“ je inovatívna a jedinečná v Bulharsku. Poskytujeme ju v spolupráci s mestom Varna. V súčasnosti sociálni asistenti podporujú viac ako 120 detí, ktoré navštevujú bežné materské, základné a stredné školy vo Varne. Za obdobie ostatných piatich rokov už úspešne ukončilo vzdelávanie 25 detí, ktoré podporovali naši sociálni asistenti.

Zamestnanci Agentúry VISION nadobudli skúsenosti  v budovaní partnerstva medzi odborníkmi, sociálnymi asistentami, pedagogickými a odbornými zamestnancami vo vzdelávacom systéme, ktoré ponúkajú na podporu detí so zdravotným postihnutím a ich rodín.

Potrebujú všetky deti so zdravotným postihnutím v škole alebo materskej škole asistenta?

Naši sociálni asistenti podporujú deti dovtedy, pokiaľ nie sú samostatné. To je aj poslaním Agentúry VISION – aby čoraz viac detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím menežovalo svoj vlastný život. Som presvedčená, že podpora detí so zdravotným postihnutím si vyžaduje tímovú prácu a jedinečný prístup ku každému dieťaťu. Ak sú tieto podmienky naplnené, nepotrebuje každé dieťa so zdravotným postihnutím podporu asistenta, alebo ju nepotrebuje počas celého vzdelávania.

Čo presne je úlohou asistenta vo vzdelávacej inštitúcii – škole alebo materskej škole?

Hlavné činnosti sociálnych asistentov pracujúcich v Agentúre VISION sú zamerané na poskytovanie pomoci a podpory pri realizácii vzdelávacieho procesu. Patrí sem aj podpora pri napĺňaní špeciálnych potrieb detí vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia a pri prekonávaní bariér s cieľom vytvoriť inkluzívne prostredie a úplnú participáciu týchto detí na vzdelávaní.

S akými výzvami sa asistenti stretávajú pri svojej práci?

Asistenti sú externými zamestnancami škôl. To niekedy vytvára napätie pri určovaní povinností
a zodpovednosti voči dieťaťu so zdravotným postihnutím. Okrem toho často dochádza k nepochopeniu u niektorých učiteľov alebo rodičov bežných detí, ktorí nechcú, aby sa ich dieťa vzdelávalo v triede spolu s deťmi so zdravotným postihnutím. Bulharsko sa uberá cestou inkluzívneho vzdelávania pomaly, ale verím, že ciele, ktoré sme si stanovili, sú dosiahnuteľné.

Ako pomôže Manuál pre asistentov projektu Multi-IN priamo asistentom?

Projekt Multi-IN a všetky súvisiace materiály sú veľmi cenné. Každý z ôsmych manuálov je zameraný na konkrétnu cieľovú skupinu a jej potreby. Asistenti sa pri svojej práci nestretávajú často s deťmi s diagnózami rázštep chrbtice a hydrocefalus. V manuáloch dostanú všeobecné, ale aj veľmi konkrétne usmernenia pre prácu nielen s dieťaťom, ktoré budú podporovať, ale aj s rodičmi a pedagogickými i odbornými zamestnancami.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *