Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím –  ako nástroj zaistenia práva na inkluzívne vzdelávanie žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom

Zdroj: Multi-IN VŠEOBECNÁ PRÍRUČKA pre inkluzívne vzdelávanie a multidisciplinárnu starostlivosť o žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom

Deti so zdravotným postihnutím sú zraniteľnou skupinou detí a špecifickou skupinou osôb so zdravotným postihnutím. Organizácia Spojených národov predložila Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím s cieľom posilniť ich plnohodnotnú a efektívnu účasť v spoločnosti. Keďže deti sú závislé od rozhodnutí dospelých v ich okolí, je veľmi dôležité, aký typ informácií a prístup majú títo dôležití dospelí k životu detí so zdravotným postihnutím. V dohovore sa uvádza, že:

 • je potrebné rešpektovať dôstojnosť detí a súčasne upozorňuje, že dievčatá a ženy so zdravotným postihnutím sú vystavené väčšiemu riziku zneužívania alebo zanedbávania i porušovania ich práv.
 • uznávajúc, že deti so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť plne využívať všetky ľudské práva a základné slobody na rovnakom základe ako ostatné deti, a pripomínajúc záväzky, ktoré v tomto smere prijali zmluvné štáty Dohovoru o právach dieťaťa. (Preambula CRPD – odsek r)

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (Dohovor) prináša novú definíciu zdravotného postihnutia. Zdôrazňuje interakciu medzi osobou a prekážkami v spoločnosti.

„Uznávajúc, že zdravotné postihnutie je vyvíjajúci sa koncept a že zdravotné postihnutie je výsledkom interakcie medzi osobami s postihnutím a prekážkami v prístupe a prostredí, ktoré im bránia v plnej a efektívnej účasti na živote spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. “ (Preambula CRPD – odsek e)

Dospelí v okolí detí so zdravotným postihnutím zohrávajú dôležitú úlohu pri identifikácii rôznych bariér, ktoré môžu brániť ich účasti na rôznych druhoch školských, voľnočasových, športových, kultúrnych a iných aspektoch života. Ľudia s rázštepom chrbtice na celom svete dodnes bojujú o svoju dôstojnosť, hoci mnohí z nich žijú samostatný život a úspešne reprezentujú štáty v športe, umení, politike, vede a mnohých ďalších zamestnaniach.

Dohovor obsahuje 50 článkov, z ktorých uvádzame 30 oblastí týkajúcich sa najdôležitejších oblastí života ľudí so zdravotným postihnutím.

 • 1. Účel.
 • 2. Definície.
 • 3. Všeobecné zásady.
 • 4. Všeobecné povinnosti.
 • 5. Rovnosť a nediskriminácia.
 • 6. Ženy so zdravotným postihnutím.
 • 7. Deti so zdravotným postihnutím.
 • 8. Zvyšovanie povedomia.
 • 9. Prístupnosť.
 • 10. Právo na život.
 • 11. Rizikové situácie.
 • 12. Uznanie rovnosti pred zákonom.
 • 13. Prístup k spravodlivosti.
 • 14. Sloboda a osobná bezpečnosť.
 • 15. Sloboda od mučenia alebo krutého, ľudskú dôstojnosť ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.
 • 16. Sloboda od vykorisťovania, násilia a zneužívania.
 • 17. Ochrana integrity osoby.
 • 18. Sloboda pohybu a štátna príslušnosť.
 • 19. Samostatný život a začlenenie do komunity.
 • 20. Osobná mobilita.
 • 21. Sloboda prejavu a názoru a prístup k informáciám.
 • 22. Rešpektovanie súkromia.
 • 23. Úcta k domovu a rodine.
 • 24. Vzdelanie.
 • 25. Zdravie.
 • 26. Habilitácia a rehabilitácia.
 • 27. Práca a zamestnanie.
 • 28. Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana.
 • 29. Účasť na politickom a verejnom živote.
 • 30. Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, voľnom čase a športe.

V dohovore sa opakovane zdôrazňuje pozitívny prínos ľudí so zdravotným postihnutím pre spoločnosť. Článok 8 dohovoru zdôrazňuje význam zvyšovania povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím a ich pozitívneho vnímania. Vyzýva všetky prostriedky masovej komunikácie, aby zobrazovali osoby so zdravotným postihnutím spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom tohto dohovoru.

Každé dieťa so zdravotným postihnutím má nielen špecifické potreby, ale aj svoje práva. Potrebuje nielen špeciálnu podporu, ale má právo na podporu pri identifikácii existujúcich bariér v spoločnosti a na podporu primeraných úprav. Radi by sme predstavili deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, zamerali sa na ich pozitívny obraz, silné stránky a predstavili odborníkom, ako ich môžu zvýšiť. Neexistuje iná cesta, ako začať predstavením ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v pozitívnom svetle.

Mladý muž s rázštepom chrbtice – Dominik Drdul zo Slovenska – sa vo svojom prejave pýtal poslucháčov:

“Viete objaviť moje schopnosti? Moje slabé stránky sú zjavné.”

Keď uvažujeme a hovoríme o právach ľudí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, považujeme za dôležité aplikovať to do každodenného života týchto detí. To, čo chceme, je integrácia holistického súboru opatrení pre ľudí s týmto postihnutím, integrovaných do bežných systémov, ktoré sú primerane financované.

Dohovor preto považuje za dôležité vzdelávanie odborníkov a zamestnancov pracujúcich s osobami so zdravotným postihnutím v oblasti práv uznaných dohovorom ako prostriedku na zlepšenie podpory a služieb zaručených právami. Dohovor preto považuje školenia pre odborníkov a zamestnancov pracujúcich s osobami so zdravotným postihnutím za dôležité z hľadiska práv uznaných dohovorom a za prostriedok zlepšenia podpory a služieb zaručených týmito právami.

V dohovore sa tiež uznáva význam osôb so zdravotným postihnutím a ich individuálnej samostatnosti a nezávislosti vrátane slobody rozhodovania. Je rozdiel, keď dospelí chápu a posilňujú autonómiu a nezávislosť dieťaťa s postihnutím a správajú sa k nemu s rešpektom od jeho raného veku. Dohovor venuje osobitnú pozornosť potrebe podporovať rešpektovanie práv osôb so zdravotným postihnutím na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému a pre všetky deti od útleho veku. Vzdelávanie a ľudské práva sú veľmi úzko prepojené. Viac o tom napíšeme v kapitole o inkluzívnom vzdelávaní.

Plný text  Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je možné nájsť tu