MULTI-IN PROJEKT: ZAČIATOK

Začiatok roka 2022 je zároveň začiatkom dvojročného projektu „Multidisciplinárna starostlivosť v inkluzívnom vzdelávaní žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom“, nazývaný aj Multi-IN. Projekt je realizovaný v partnerstve medzi Spina Bifida a Hydrocephalus-Bulgaria Association a Centrom včasnej intervencie Trnava (Slovensko). Obaja partneri spájajú skúsenosti a odbornosť v projekte Multi-IN. Ich cieľom je zlepšiť začlenenie a bezpečnú účasť detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v bežnom vzdelávacom systéme zdôraznením rozvoja podporujúceho, pozitívneho a rôznorodého prostredia, v ktorom žiaci so špeciálnymi potrebami naplno rozvinú svoj potenciál.
Tento cieľ je priamo v súlade s prioritami programu Erasmus + podporovať rovnaké príležitosti a prístup, začlenenie, rozmanitosť a spravodlivosť a riešiť prekážky súvisiace so zdravotným postihnutím a zdravotnými problémami. Projekt financuje program Erasmus +. S cieľom dosiahnuť efektívnu inklúziu žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom, partneri v rámci projektu Multi-IN vyvinú súbor nástrojov na podporu hlavných aktérov vzdelávacieho procesu. Vypracujú Všeobecnú príručku pre multidisciplinárnu starostlivosť a inklúziu, súbor špecializovaných manuálov a školiacich video kurzov pre osem cieľových skupín. Multi-IN identifikoval osem cieľových skupín učiteľov, riaditeľov a vedenie škôl, špeciálnych pedagógov, asistentov, školských psychológov, školských sestier, žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom a ich rodičov. Projekt Multi-IN bude zameraný na všetkých s cieľom podporiť multidisciplinárnu starostlivosť a inklúziu žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. V januári sa partneri stretnú na Slovensku na prvom nadnárodnom stretnutí Multi-IN.