Riaditelia a vedenie škôl

Manuál pre riaditeľov a vedenie škôl

Pre multidisciplinárnu starostlivosť a inklúziu žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských a základných školách.

Manuál pre riaditeľov materských,  základných a stredných  škôl je súčasťou súboru vzdelávacích materiálov vytvorených v rámci projektu Multi-IN na podporu multidisciplinárnej starostlivosti a inkluzívneho  vzdelávania žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Má pomôcť vedúcim    pracovníkom   inkluzívnych   školských   zariadení   a   škôl   v ich   úsilí o poskytovanie kvalitného vzdelávania, zabezpečenie podporného prostredia a pomôcť deťom so zdravotným postihnutím zúčastňovať sa na školskom živote rovnocenne a spolu s ich rovesníkmi.

Tento dokument poskytuje prehľad o diagnózach rázštep chrbtice a hydrocefalus,  ich možných dopadov na žiakov. Spolu s tým manuál skúma úlohu riaditeľov v procese inklúzie a multidisciplinárnom podpornom tíme a poskytuje praktické odporúčania, ako dosiahnuť bezpečné a prístupné školské prostredie, ako presadzovať inkluzívnu filozofiu a vytvárať pozitívnu a podpornú klímu pre spoluprácu medzi členmi tímu.

V tomto manuáli sa pojmy „riaditelia“ a „ostatní zamestnanci zodpovední za činnosti v materskej škole alebo škole“ považujú za totožné. Týka sa to aj iných riadiacich pracovníkov a vedúcich pracovníkov školy, ako sú zástupcovia riaditeľa, vedúci učitelia atď.

Oboznámte sa so Všeobecnou príručkou pre Multi-IN pre súhrnný pohľad na inkluzívne vzdelávanie študentov so spina bifida a hydrocefalom