Študenti so spinou bifidou a hydrocefalom

Manuál pre študentov so spinou bifidou a hydrocefalom

Pre multidisciplinárnu starostlivosť a inklúziu detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských a základných školách.

Tento manuál pre žiakov je súčasťou súboru vzdelávacích materiálov vytvorených na podporu inklúzie a multidisciplinárnej starostlivosti o deti s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských, základných a stredných  školách.

Vytvorenie príručky pre žiakov bolo vážnou výzvou. Počas celého procesu sme sa riadili našim presvedčením v súlade s duchom inkluzívnej filozofie, a to, že žiaci majú dôležité miesto v podpornom tíme. Prostredníctvom tejto príručky a ilustrácií v nej chceme žiakom poskytnúť vedomosti a inšpiráciu, ktoré potrebujú na plnohodnotné zapojenie sa do multidisciplinárneho tímu.

Obsah sa zameriava na dôsledky rázštepu chrbtice a hydrocefalu, ktoré sú rozoberané spolu s bežnými prekážkami, s ktorými sa žiaci  stretávajú v škole. Na základe toho poskytujeme  praktické rady                 na prekonávanie prekážok. V tomto manuáli sa rozoberajú aj témy osôb so zdravotným postihnutím, prístupného prostredia, inkluzívneho vzdelávania a multidisciplinárnej starostlivosti.   Celý   manuál    je o dôležitosti podpory, o aktívnej účasti žiakov,   ako   aj    o    budovaní     zručností pre   sebapoznanie           a samostatnosť.

Všetky informácie uvedené v príručke a rady, ktoré poskytujeme deťom, vychádzajú z výsledkov medzinárodných štúdií a renomovaných zdrojov, na ktoré odkazuje na konci dokumentu.

Tento manuál  používa jazyk vhodný pre žiakov školského veku, ale môžu ho prečítať aj mladším deťom. Ilustrácie sú vybrané tak, aby zodpovedali preberaným témam a boli východiskom pre ďalšiu diskusiu medzi dospelým a dieťaťom.

Oboznámte sa s Príručkou pre Multi-IN pre súhrnný pohľad na inkluzívne vzdelávanie študentov so spina bifida a hydrocefalom