Manuál pre asistentov

Manuál pre asistentov

Pre multidisciplinárnu starostlivosť a inklúziu žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských a základných školách

Manuál pre asistentov v materských školách a školách je súčasťou súboru vzdelávacích materiálov vytvorených v rámci projektu Multi-IN na podporu poskytovania multidisciplinárnej starostlivosti a inklúzie žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Podporuje asistentov v ich úsilí poskytovať kvalitnú starostlivosť a vytvárať podporné a inkluzívne prostredie. V európskej praxi existujú rôzne typy asistentskej podpory, preto úvodná časť upozorňuje na skutočnosť, že príručka je určená tej veľkej skupine asistentov, ktorí vykonávajú svoju prax aj vo vzdelávacom prostredí.

V príručke sa skúma úloha asistentov v multidisciplinárnom tíme a ich interakcia s ostatnými zainteresovanými stranami so zameraním na vzťah s dieťaťom a rodinou. Okrem toho dokument  skúma  rozsah  asistencie  pri  napĺňaní  základných potrieb a prevencii rizík u detí s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských školách a školách. Osobitná pozornosť sa venuje asistenčnej podpore v procese začlenenia do kolektívu triedy a do vzdelávania. 

Štyri možné spôsoby, ktoré popisujú hlavné kroky vykonávania čistej intermitentnej katetrizácie, vrátane ilustrácií od spoločnosti Coloplast Slovensko prinášajú priamy praktický úžitok aj  v  starostlivosti o deti.

Manuál poskytuje asistentom konkrétne rady a osvedčené postupy, ktoré im uľahčia prácu a umožnia komplexnejšie porozumieť starostlivosti o tieto deti. Zároveň sa snaží objasniť, prečo sú všetky tieto rady dôležité, a ukázať, ako môže správna starostlivosť zlepšiť život dieťaťa.

 Dúfame, že tento manuál pomôže asistentom uvedomiť si ich hodnotu v živote zverených detí a sústrediť ich úsilie na dosiahnutie plnej účasti, začlenenia a čo najviac možnej nezávislosti detí so spinou bifidou a hydrocefalom.

Oboznámte sa s Príručkou pre Multi-IN pre súhrnný pohľad na inkluzívne vzdelávanie študentov so spina bifida a hydrocefalom