Manuál pre školských psychológov

Manuál pre školských psychológov

Pre multidisciplinárnu starostlivosť a inklúziu žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských a základných školách

Manuál pre školských psychológov v materských a základných školách je súčasťou súboru vzdelávacích materiálov vytvorených v rámci projektu Multi-IN na podporu poskytovania multidisciplinárnej starostlivosti a inklúzie žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom. Ich cieľom je pomáhať školským psychológom vzdelávacích inštitúcií v ich úsilí poskytovať kvalitnú odbornú starostlivosť a vytvárať podporné inkluzívne prostredie. Najčastejšie sú v školách prítomní školskí psychológovia, ale tento dokument je užitočný pre všetkých ostatných odborných zamestnancov, ktorí pôsobia v materských a základných školách (napríklad liečební a sociálni pedagógovia).

 

Tento manuál pojednáva o úlohe školského psychológa v multidisciplinárnom podpornom tíme – vzhľadom na výnimočné postavenie, ktoré školský psychológ má a to predovšetkým vytváraním podporného a bezpečného vzťahu so žiakom priamo v školskom prostredí. Súčasne má možnosť sledovať vývin žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom, proces ich začleňovania do školského prostredia a schopnosť na tieto procesy kvalifikovane pôsobiť v prospech najlepšieho záujmu žiakov. Dalo by sa povedať, že popri rodičoch má možnosť stať sa advokátom žiaka, jeho práv a napĺňania vývinových potrieb v jednom z najdôležitejších období vývinu. Pôsobí v prostredí, ktoré je po rodine druhé najdôležitejšie prostredie, ktoré žiakov formuje.

Pre množstvo zraniteľných skupín žiakov má aktívna prítomnosť podporujúceho odborníka v školskom prostredí zásadný charakter a potenciál ovplyvniť celý ďalší vývin osobnosti dieťaťa. Okrem toho manuál popisuje niektoré konkrétne riziká vyplývajúce z výsledkov dlhodobých výskumov na skupinách žiakov a mladých ľudí s diagnózami spina bifida a hydrocefalus. Súčasne poskytuje konkrétne tipy a popisuje odporúčané postupy, ktoré sú nápomocné v predchádzaní sekundárnym dôsledkom primárnych diagnóz žiakov.

 

Veríme, že manuál poskytne praktickú inšpiráciu školským psychológom v procese vytvárania bezpečného školského prostredia pre všetkých zúčastnených, nielen pre žiakov so zdravotným postihnutím.

Stiahnite si Manuál pre školských psychológov v .PDF

Oboznámte sa s Príručkou pre Multi-IN pre súhrnný pohľad na inkluzívne vzdelávanie študentov so spina bifida a hydrocefalom