Manuál pre rodičov a rodinných príslušníkov

Manuál pre rodičov a rodinných príslušníkov

Pre multidisciplinárnu starostlivosť a inklúziu žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom v materských a základných školách

Príručka pre rodičov a rodinných príslušníkov je súčasťou súboru vzdelávacích materiálov vytvorených v rámci projektu Multi-IN, ktoré majú pomôcť pri multidisciplinárnej starostlivosti a inkluzívnom vzdelávaní žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.

Táto príručka sa zaoberá kľúčovými aspektmi rodičovstva dieťaťa s rázštepom chrbtice alebo hydrocefalom, ktoré ovplyvňujú vzdelávanie a sociálne začlenenie dieťaťa. Venuje sa rôznym dôležitým témam súvisiacim s výchovou a vzdelávaním, ako je budovanie funkčných zručností, podpora samostatnosti a sebaobsluhy, rozvoj odolnosti a iné, ktoré výrazne ovplyvňujú, hoci nepriamo, účasť a výsledky dieťaťa v materskej škole a v škole.

Rodičia ako externí účastníci vzdelávacieho systému môžu mať problémy s pochopením svojej úlohy v ňom, vrátane niektorých myšlienok, práv, funkcií a vzťahov v rámci vzdelávacieho procesu. Tento manuál obsahuje samostatné kapitoly venované právam dieťaťa vo vzťahu ku vzdelávaciemu  systému,  základným  princípom  inkluzívneho  vzdelávania,  funkciám rodiča v multidisciplinárnom tíme a pri interakcii s odborníkmi v tíme. Cieľom nie je ani tak zachádzať do hlbokých detailov, ale poskytnúť základné poznatky o týchto témach zrozumiteľným jazykom a povzbudiť rodičov, aby sa zdokonaľovali a snažili sa sami nájsť potrebné odpovede.

Dúfame, že tento manuál pomôže rodičom lepšie si uvedomiť, ako spôsob, akým vychovávajú svoje dieťa doma, ovplyvňuje jeho začlenenie v materskej škole, škole a rozšíri ich vedomosti a zlepši zručnosti, ktoré potrebujú, aby pomohli svojmu dieťaťu dosiahnuť plnohodnotnú účasť na vzdelávacom procese.

 

Oboznámte sa s Príručkou pre Multi-IN pre súhrnný pohľad na inkluzívne vzdelávanie študentov so spina bifida a hydrocefalom