За проекта

Представяне на проекта

Мултидисциплинарна грижа за приобщаване на ученици със спина бифида и хидроцефалия“, наричан още Multi-IN, е двегодишен проект по Еразъм плюс, съфинансиран от Европейската комисия. Multi-IN обединява усилията на две организации от България (Спина бифида и хидроцефалия-България) и Словакия (Център за ранна интервенция Трнава), насочени към подобряване достъпа до училищно образование и образование в ранна детска възраст, на учениците със спина бифида и хидроцефалия – група с комплексни и специфични образователни потребности, вследствие на вродени увреждания.

Тези комплексни потребности изискват мултидисциплинарен подход за постигане на ефективно приобщаване. За да бъдат ефективно подпомогнати, е необходимо задълбочено познаване на спецификата на състоянието на децата със спина бифида и хидроцефалия, от всички участници в образованието, в контекста на ролята, която имат и непрекъснатото сътрудничество помежду им. 

Цел на проекта

Основната цел на Multi-IN е да подпомогне приобщаването и безопасното включване в учебния процес на учениците със спина бифида и хидроцефалия в общообразователната система, като подпомогне развитието на подкрепяща, позитивна и многообразна среда, в която децата със специални нужди да разгърнат пълния си потенциал и да достигнат оптималното си ниво на развитие.

За да постигнем целта си е необходимо да подкрепим всички участници в процеса на приобщаване със съответните знания и умения, за прилагане на мултидисциплинарен подход при обучението на децата със спина бифида и хидроцефалия. Сред заинтересованите страни в образователния процес, Multi-IN подкрепя целевите групи на:

 • Класни ръководители и учители
 • Директори на училища
 • Ресурсни учители
 • Училищни психолози
 • Училищни медицински сестри
 • Aсистенти
 • Родители и семейство
 • Ученици със спина бифида и хидроцефалия

Продукти

Като продукти по проекта Multi-IN, партньорите разработват Общи насоки за мултидисциплинарна грижа, Специализирани ръководства и Обучителни видеокурсове за работа с ученици със спина бифида и хидроцефалия, насочени към всяка отделна целева група. Те са инструменти за подкрепа, насочени към целевите групи и разработени специално за тях.

Всеки продукт е разработен от екип, който включва:

 • Представител на конкретната целева група от България или Словакия
 • Експерти в приобщаващото образование на деца със специални нужди (Център за ранна интервенция Трнава)
 • Специалисти в грижата за  деца със спина бифида и хидроцефалия (сдружение Спина бифида и хидроцефалия-България)

Вижте инструментите за подкрепа Multi-IN