директори

Ръководство за директори на училища и детски градини

В подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на деца със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини

Ръководството за директори в детските градини и училищата е част от комплекта обучителни материали в подкрепа на мултидисциплинарната грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия, създадени по проекта Multi-IN. То подпомага усилията на ръководителите на приобщаващи детски и учебни заведения, насочени към предоставянето на качествено образование, осигуряване на подкрепяща среда и участие на децата с увреждания в училищния живот, наравно и заедно със своите връстници.

Документът дава общ поглед върху състоянията спина бифида и хидроцефалия и последиците, които могат да окажат върху учениците. Заедно с това разглежда ролята на директорите в процеса на приобщаване и в мултидисциплинарния екип за подкрепа, като дава практически препоръки за създаване на безопасна и достъпна училищна среда, насърчаване на приобщаващата философия и създаване на позитивен и благоприятен климат за сътрудничество между членовете на екипа.

Ръководство е подходящо за директори и други служители, които отговарят за дейностите в учебното заведение, училище и детска градина.  Това включва всички училищни администратори и ръководители, като заместник-директори, главни учители и др.

Не пропускайте да се запознаете с Общите насоки, които дават обобщен поглед върху приобщаването на учениците със спина бифида и хидроцефалия в училища и детски градини.