ресурси за подкрепа

Ресурси за подкрепа на целевите групи

За постигането на основната ни цел, а именно успешното приобщаване на децата със спина бифида и хидроцефалия в училища и градини, идентифицирахме основните осем групи заинтересовани страни, ангажирани в образователния процес. Те са целеви за проекта Multi-IN. За всяка група изработихме комплект обучителни ресурси, който да подкрепи специалистите с практически съвети в работата им и грижата за децата със спина бифида и хидроцефалия.

Ресурсите включват:

  • Общи насоки, които описват в генерален план нуждите на децата в училище
  • Ръководства за приобщаване и мултидисциплинарна грижа за всяка от осемте целеви групи.
  • Обучителни видеокурсове, базирани на ръководствата, за за всяка от осемте целеви групи.
teacher, learning, school-4784917.jpg