общи насоки

Общите насоки за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия са основният документ в комплекта Multi-IN, върху който надграждаме останалите подкрепящи ресурси. Те обединяват досегашния международен опит, проучвания и добри практики в образованието и грижата за децата със спина бифида и хидроцефалия, като включват и реални казуси от България и Словакия.

Целта на Общите насоки е да представят живота на децата, с диагнози спина бифида и хидроцефалия и да помогнат на важните в живота им хора да разберат същността на тяхното състояние, така че да могат да вземат информирани решения, с които да подкрепят ефективно тази група деца и младежи.

Спина бифида е комплексно състояние с множество разновидности. Често професионалистите го оприличават на снежинки – привидно еднакви, но толкова различни една от друга. Няма двама души, засегнати по един и същ начин от тази диагноза. Винаги има различия, специфики и нюанси. Подобна е ситуацията и с диагнозата хидроцефалия, която също се проявява различно.

Общите насоки разглеждат важните моменти в грижата за децата и изваждат на показ някои от допусканите грешки. Днешният опит и познания ни позволяват да предотвратим сериозни и чести грешки от миналото, които застрашават пряко развитието на децата със спина бифида и хидроцефалия. Все повече са хората с тези диагнози, които живеят пълноценно и така променят цялостната картина и възприятия на околните за живота им.

Убедени сме, че съвременните познания в различни области, общественото съзнание за правата на хората с увреждания и възможностите за самореализация на тези хора са най-добрата основа за техния пълноценен живот.

Училището е една от най-важните институции, през които минава всяко дете. Заедно с това то е среда на взаимодействие с много възможности за мултидисциплинарно сътрудничество. В своята уникалност училището носи потенциала да осигури нужната подкрепа на детето и неговото семейство от най-ранна възраст. С Общите насоки даваме предложения за мултидисциплинарна работа в детските градини и училищата, която подкрепя не само учениците и техните семейства, но и всички участници в образователния процес.

Всички ние имаме своята важна роля в подкрепата, развитието на функционални умения и изграждането на независимост и самочувствие у децата със спина бифида и хидроцефалия.  Възможно е, само трябва да вярваме, да знаем, да уважаваме правата им и да си сътрудничим.

 

Да го направим заедно!

 

Изтеглете ОБЩИТЕ НАСОКИ в .PDF формат