Конвенцията за правата на хората с увреждания и достъпа до приобщаващо образование на децата със спина бифида и хидроцефалия

Източник: Multi-IN ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия

Децата с увреждания се считат за уязвима група сред децата и специфична група сред хората с увреждания. Основна цел на ООН при представяне на Конвенция за правата на хората с увреждания е тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите. Тъй като децата са зависими от възрастните около тях, от решаващо значение е какъв тип информация и какъв подход ще предприемат те. Особено внимание се обръща на момичетата и жените с увреждания като група подложени на множество форми на дискриминация и изложена на повишен риск от насилие, нараняване или тормоз, пренебрежително отношение. Конвенцията за правата на хората с увреждания прави връзка с Конвенцията за правата на детето и потвърждава, че на децата с увреждания трябва да бъде осигурено пълноценно упражняване на всички права на човека и основни свободи, равноправно с останалите деца.

Конвенция за правата на хората с увреждания въвежда ново определение за увреждане, като подчертава взаимодействието между човека и бариерите в обществото.

„Съзнавайки, че увреждането е развиващо се понятие и че то се явява резултат от взаимодействието между лицата с увреждания и различните пречки в заобикалящата ги среда, които затрудняват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“. (Преамбюл на Конвенцията, точка д)

Възрастните около детето с увреждане играят важна роля за идентифицирането на бариерите, които могат да възпрепятстват участието му в различните аспекти на социалния живот като училище, занимания в свободното време, спорт, култура и др.

В наши дни, хората със спина бифида по света, все още се борят за своето достойнство, въпреки че много от тях живеят независим живот и успешно представляват страните си в спорта, изкуствата, политиката, науката и много други области.

Конвенцията включва 50 члена, като първите 30 от тях се отнасят пряко до най-важните области от живота на хората с увреждания:

 • 1. Цел.
 • 2. Определения.
 • 3. Общи принципи.
 • 4. Обши задължения.
 • 5. Равенство и забрана на дискриминация.
 • 6. Жени с увреждания.
 • 7. Деца с увреждания.
 • 8. Повишаване на общественото съзнание.
 • 9. Достъпност.
 • 10. Право на живот.
 • 11. Рискови ситуации и хуманитарни бедствия .
 • 12. Равнопоставеност пред закона.
 • 13. Достъп до правосъдие.
 • 14. Свобода и сигурност на личността.
 • 15. Защита срещу изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание .
 • 16. Защита срещу експлоатация, насилие и тормоз .
 • 17. Защита на целостта и ненакърнимостта на личността.
 • 18. Свобода на придвижването и националност .
 • 19. Независим живот и включване в общността .
 • 20. Лична мобилност.
 • 21. Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация .
 • 22. Зачитане на личната неприкосновеност .
 • 23. Respect for home and the family.
 • 24. Образование.
 • 25. Здравеопазване.
 • 26. Абилитация и рехабилитация .
 • 27. Работа и заетост .
 • 28. Подходящ жизнен стандарт и социална закрила.
 • 29. Участие в политическия и обществения живот.
 • 30. Участие в политическия, културния и спортния живот.

Конвенцията многократно подчертава положителния принос на хората с увреждания в обществото.Член 8 обръща специално внимание на важността от повишаване на общественото съзнание относно правата на хората с увреждания и положителното възприемане на образа им. В него се насърчават обществени програми и медийни кампании, които представят хората с увреждания с фокус върху правата им и ценностите, залегнали в Конвенцията.

Всяко дете с увреждания има не само свои специфични нужди, но и свои права. Децата с увреждания се нуждаят не само от специфична подкрепа, но и имат правото да бъдат подкрепяни по начин, който отчита съществуващите бариери в обществото и осигурява разумни улеснения. Бихме искали да представим децата със спина бифида и с хидроцефалия, като се фокусираме върху техния положителен образ и силни страни и да помогнем на професионалистите да ги надградят. Няма друг по-подходящ начин от опознаването на хората със спина бифида в тяхната положителна светлина.

По време на своя реч, Доминик Друдл, млад мъж от Словакия, запита публиката пред себе си:

Можете ли да видите моите силни страни? Слабите са ясни

Правата на хората със спина бифида и хидроцефалия не са абстрактно понятие. Те са нещо, за което мислим, говорим и което реално можем да приложим ежедневно, интегрирайки в масовата система цялостен набор от адекватно обезпечени и подкрепящи услуги и дейности.

Следвайки това, Конвенцията отчита колко важно е професионалистите и персоналът, работещ с хора с увреждания, да са обучени и да познават правата, залегнали в Конвенцията, като средство за подобряване на подкрепата и услугите, гарантирани от правото.

Конвенцията също така признава колко важни за хората с увреждания са тяхната самостоятелност, независимост и свобода, включително свободата на личен избор. От съществено значение е възрастните, които се грижат за децата с увреждания да осъзнаят това и да полагат усилия като подкрепят тяхната самостоятелност и независимост, още от най-ранна възраст.

Конвенцията обръща особено внимание на необходимостта да се подкрепя правото на образование на хората с увреждания, на всички равнища на образователната система, включително и на децата, от ранна възраст. Съществува много тясна връзка между образованието и правата на човека, за която ще напишем повече в следващата глава.

Пълният текст на Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания може да намерите ТУКПълният текст на Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания може да намерите ТУК